Ga direct naar: Hoofdinhoud

Huisregels Koningsdag slotconcert

Introductie

Deze huisregels zijn van toepassing op iedereen die het evenemententerrein betreedt van het slotconcert van Koningsdag op de Binnenrotte op 27 april 2023 te Rotterdam. 

Algemeen 

Volg altijd direct de aanwijzingen op van de door de organisatie van Koningsdag aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie of de door de organisatie aangewezen personen. 

Toegang tot slotconcert Koningsdag 2023  

Toegang tot het slotconcert op de Binnenrotte is gratis en wordt verleend zolang de capaciteit van het terrein dit toe laat.  

Het is, zonder daartoe gerechtigd te zijn, verboden zich op te houden in, of te begeven naar de besloten plaatsen op het evenemententerrein waaronder, maar niet uitsluitend, het backstage gebied en de speciaal aangewezen vakken voor minder-validen, pers en genodigden. 

Iedereen die zich op het evenement bevindt, moet zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. 

Het is voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij overtreding volgt direct verwijdering van het terrein. Op verzoek van bar personeel, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld. 

Roken is alleen toegestaan in de openlucht. In gebouwen, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt. Op dit evenement is het niet mogelijk om tabak of sigaretten te kopen. 

De door de organisatie van het slotconcert aangewezen personen hebben het recht om iedereen die toegang wenst tot, of zich op de locatie bevindt, te controleren.  Controle geschiedt door middel van visitatie van de meegevoerde goederen zoals (heup-)tassen en door het uitvoeren van een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (P.O.V.). Het uitvoeren van visitatie/P.O.V. bij het slotconcert gebeurt bij de in- en uitgangscontrole en op het evenemententerrein wanneer daar, op basis van objectieve gronden of specifieke waarnemingen, aanleiding voor is.  

Onder een P.O.V. verstaan we de oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles de POV of visitatie wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend. Wettelijk verboden voorwerpen worden overgedragen aan de politie en ongeoorloofde voorwerpen die voorkomen op onderstaande lijst worden vernietigd.  

De volgende zaken mogen niet het evenemententerrein worden gebracht: 

  1. Etens- en drinkwaren; 
  2. Gevaarlijke voorwerpen, waaronder (verdedigings-) wapens zoals pepperspray en smurfenspray, messen, glas- en/of blik (bijv. parfum en deodorant); 
  3. (soft/hard)drugs en alcohol; 
  4. Giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk; 
  5. Skates, fietsen, steps, skateboards etc.; 
  6. (huis)dieren; (m.u.v. hulp- en blindengeleidehonden in de speciale MIVA-vakken) 
  7. Professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur en zogeheten selfie-sticks; 
  8. Bankjes, klapstoelen (of welke vorm van stoelen dan ook) 
  9. Lachgas

en alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de organisatie van Koningsdag 2023 Rotterdam en de door de organisatie van het slotconcert aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid en/of de veiligheid en/of de openbare orde; 

Bij het aantreffen van wettelijk verboden voorwerpen wordt de toegang tot het evenement ontzegd en de persoon bij wie het voorwerp is aangetroffen mogelijk overgedragen aan de Politie. 

Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of in het bezit zijn van drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding hiervan kan de politie worden ingeschakeld. Indien personen aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs zijn, kan hen de toegang tot het evenement worden ontzegd. 

Bij het aantreffen van ongeoorloofde voorwerpen kán de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder dat er recht is op een vergoeding van de schade. Wanneer u twijfelt of een bepaald voorwerp meegenomen mag worden op het evenemententerrein, neem dan altijd voorafgaand contact met de organisatie op.  

De organisatie behoudt zich het recht voor om bepaalde personen toegang of verdere toegang tot het Evenement te weigeren of om ze van het Evenement te verwijderen als zij dit nodig acht voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement. Het uitdragen van (geloofs- of politieke) overtuigingen, het houden van demonstraties of dragen van voetbalclubuitingen en motorclubuitingen is niet toegestaan en kan leiden tot uitzetting van het evenemententerrein of tot de weigering het evenemententerrein te mogen betreden. Dit geldt ook wanneer de bezoeker kleding, teksten of tekens bij zich draagt die, naar het oordeel van de organisatie, als aanstootgevend, discriminerend of beledigend kunnen worden gezien, of agressie of onrust kunnen veroorzaken bij andere bezoekers, of zich ontkleedt tijdens het evenement, inclusief maar niet beperkt tot, bijvoorbeeld, het blootstellen van het bovenste deel van het lichaam. 

Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op op het evenemententerrein is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van de organisatie is verkregen. 

De organisatie behoudt zich het voorrecht bij vermoedens van samenscholing, waarbij hinder, gevaar, en/of overlast aan derden wordt veroorzaakt, deze personen onmiddellijk de toegang tot het evenement te ontzeggen. 

Ongewenst seksueel gedrag en seksuele intimidatie worden niet getolereerd. De organisatie is bevoegd maatregelen te nemen indien dit gedrag wel vertoond wordt, welke maatregel tevens kan inhouden dat de verdere toegang tot het terrein wordt ontzegd. 

Opnamen 

Op het festivalterrein is het niet toegestaan om voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen. 

De organisatie is bevoegd om beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken van het evenement en de bezoekers van het evenement en om deze opnamen te reproduceren en/of te publiceren of te zorgen voor de publicatie van deze opnamen in welke vorm dan ook en op welke manier dan ook. Bezoeker geeft onvoorwaardelijk toestemming voor het maken van de eerdergenoemde opnamen, het verwerken ervan, de publicatie en gebruik ervan, in de breedste zin. Bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij/zij zou kunnen hebben bij de bovengenoemde opnamen. Voor zover bezoeker enig auteursrecht heeft, naburige rechten en/of portretrechten op de bovengenoemde opnamen, wijst hij/zij bij deze zonder 

voorbehoud de rechten toe aan Organisatie en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar 

persoonlijkheidsrechten en/of zal hij/zij deze niet beroepen. Al hetgeen hier genoemd voor zover de wet dit toelaat. Bij calamiteiten of voor opsporingsdoeleinden kunnen deze opnamen worden overgedragen aan overheidsinstanties. De daartoe bevoegde instanties kunnen live meekijken naar deze beelden. De Organisatie kan tevens de opnamen afstaan aan de daartoe bevoegde instanties voor opsporingsdoeleinden. 

Calamiteiten 

Iedereen die zich op de locatie bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden.  

De organisatie van het slotconcert is gerechtigd om de locatie te ontruimen als daar naar haar mening aanleiding toe bestaat of daartoe opdracht wordt gegeven door de bevoegde overheidsinstanties. 

Geen schadevergoeding 

Het bezoeken van het slotconcert geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. 

Op het evenement kan harde muziek geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen 

enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het evenemententerrein geschiedt op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige locatie op te zoeken en/of gebruik passende gehoorbescherming. 

Wijziging 

De organisatie van het slotconcert behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. De bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te stellen van de inhoud van deze huisregels welke beschikbaar zijn via (website), via (social media) en tevens bij de ingangen naar het evenemententerrein. 

Social media